Phần mềm giám sát nhân viên cho macOS Sierra 10.12 Phát hành - Tin tức & Events

EaseMon là nhân viên tốt nhất giám sát hệ thống cho Mac OS X và nó đã được Cập Nhật để v1.7 vào tháng mười một 2, 2016 mà bây giờ hỗ trợ macOS Sierra 10.12. EaseMon v1.7 is the first employee monitoring software for macOS Sierra 10.12 with features especially designed for office computer monitoring to help improve productivity and protect from inside […]